1. Sanggup Mempertinggi Kejujuran.
Capable to raise honesty.
Seijitsu o takemeru koto dekimasu.

2. Sanggup Mempertahankan Kebenaran.
Capable to depended a truth.
Shinjitsu o tomatsu koto ga dekimasu.

3. Sanggup Mempertinggi Prestasi.
Capable to raise achiesement.
Kansui o takameru koto ga dekimasu.

4. Sanggup Menguasai Diri.
Capable to authorited self.
Jibun o hikaeru koto ga dekimasu.

5. Sanggup Menjaga Nama Baik Perguruan.
Capable to watch over reputation of entrenchment.
Kosha no meisei afukasu koto ga dekimasu.